Trả lời cổ đông về việc sáp nhập với một ngân hàng